Our Products

Raw Vannamei White Shrimp (Shellon)

Raw Headon Shellon : 31/40 to 80/120 pcs/kg

Raw Headless Shellon : 21/25 to 91/110 pcs/lb

Raw Headless Shellon Easy Peel : 21/25 to 71/90 pcs/lb

 

Raw Vannamei White Shrimp (P&D/PUD/PTO)

Raw P&D/PUD Tail-on : 26/30 to 9 1/110 pcs/kg

Raw P&D/PUD Tail-off : 26/30 to 91/110 pcs/kg

Raw PTO Butterfly : 26/30 to 71/90 pcs/lb

Raw P&D/PUD Tail-on Skewers : 26/30 to 61/70 pcs/lb

Raw P&D/PUD Tail-off Skewers :26/30 to 61/70 pcs/lb

 

Cooked Vannamei White Shrimp (Peeled)

Cooked P&D Tail-on (CPTO) : 26/30 to 91/120 pcs/lb

Cooked P&D Tail-off : 26/30 to 91/120 pcs/lb

Cooked PUD Tail-off : 31/40 to 200/300 pcs/lb

Sushi Ebi : “LL, L, M, S, SS”

 

Cooked Vannamei White Shrimp (Shellon)

Cooked Headon Shellon 21/30 to 51/60 pcs/kg

 Cooked Headless Shellon 16/20 to 71/90 pcs/lb

 Cooked Headless Shellon Easy Peel 16/20 to 71/90 pcs/lb